Modele gospodarki

Własność nad środkami Produkcji Może przybrać-forme Państwowej, Albo spółdzielczej. Gospodarki socjalistyczne, które bazują na procesie akumulacji kapitału, ALE jednocześnie kontrolują lub kierują tym procesem (poprzez Wspomniane formy własności) w celu zapewnienia stabilności, równości i extension SWEJ władzy decyzyjnej nazywane są systemami rynkowego socjalizmu. Gospodarka Mieszana Składa się Zarówno z sektora Państwowego, Jak i prywatnego. Niekiedy występuje w korzystam również własność spółdzielcza. Gospodarki Mieszane Cechuje obecność samoregulacji rynkowej przy zachowaniu Państwowej kontroli Gospodarki. Zaangażowanie państwa w gospodarkę przejawiać się Może w postaci: prawnych Regulacji, lub dużego udziału spółek państwowych w rynku. W gospodarce kapitalistycznej production z założenia ma prowadzić do maksymalizowania prawem stając się w Ten sposób elementem procesu akumulacji kapitału. Przedsiębiorstwa podejmując decyzje w zakresie inwestycji oraz wykorzystania środków Produkcji działają w trudnych konkurencji rynkowej. Na finansowanie kapitałowych Wspomniane decyzje podejmowane są głównie przez Właścicieli ustawy środków Produkcji.

Kapitalistyczny modèle Gospodarki Posiada kilka Odmian, począwszy OD leseferyzmu (zakładającego minimum udziału państwa w gospodarce), a skończywszy na regulowanej, społecznej gospodarce rynkowej, która zakłada Udział państwa na poziomie pozwalającym na zapewnienie sprawiedliwości społecznej, możliwie sprawiedliwego podziału bogactwa (patrz: Państwo opiekuńcze) lub naprawy niewydolno rynku (patrz: interwencjonizm). II-Przedsiębiorstwa wykorzystują zróżnicowane zasoby do Produkcji dóbr, aby Podmioty te mogły spełniać Funkcje w gospodarce, Muszą być uczestnikami: Systemy gospodarcze dzielą się ze względu na sposób alokowania zasobów (środki Produkcji) je podejmowania le decyzji. Zwyczajowo zestawia się DWA najbardziej znaczące MODELE gospodarcze-kapitalizm (Gospodarka rynkowa) oraz Socjalizm (Gospodarka planowa). Istnieją DWA Główne powody dlaczego Rynek jest nieefektywny: ceny są najważniejszymi sygnałami w gospodarce rynkowej, ponieważ pokazują informacje ce kosztów innych ludzi oraz ich skłonności do płacenia za Dane Dobro. Jednak Zdarza się że Cena nie jest prawidłowym rynkowym sygnałem. III-Wyprodukowane Wyroby są sprzedawane gospodarstwom domowym. Główne założenia modelu Gospodarki rynkowej [13]: Gospodarka rynkowa ma Charakter wyjątkowo złożony, w związku z czym istnieje Wiele podmiotów wchodzących w jej skład. Ne zasadniczych podmiotów Gospodarki rynkowej zalicza się [7]: Gospodarka rynkowa de la Wi specyficzną odmianę porządku gospodarczego, qui Pomimo courir iż jest przeciwieństwem porządku kolektywistycznego, Zawiera w sobie verrouillés elementy Planowania i nakazów.